Convention BureauCentrum Informacji Turystycznejlodzkie travelPort Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta

PROJEKT UE

Projekt pn. „Łódź na weekend”- Promocja oferty turystycznej Łodzi typu citybreak

Umowa nr UDA-RPLD.03.02.00-00-061/13-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych.

Opis: W wyniku wdrożenia projektu zostanie przygotowana spójna koncepcja kampanii promocyjnej oferty turystycznej Łodzi w postaci krótkich przyjazdów typu city break. W ramach poszczególnych zadań zostanie opracowana koncepcja zintegrowanej kampanii promocyjnej, przygotowana linia graficzna dla kampanii, zostanie przeprowadzona kampania outdoorowa w największych miastach Polski. Kolejno zostaną przygotowane spoty promujące Łódź oraz zostanie zaplanowana i przeprowadzona ogólnopolska kampania w mediach elektronicznych, papierowych oraz kinie

Czas realizacji: styczeń – grudzień 2014 r.
Całkowita wartość projektu: 2 505 250 pln

Wartość dofinansowania z UE: 2 129 462,50 pln (85%)

Wkład własny UMŁ:  375 787,50 pln (15%)

Efekt: Celem głównym projektu jest promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break oraz budowanie wizerunku Łodzi jako destynacji turystycznej o bogatej ofercie kulturalno – rozrywkowo- sportowej. W efekcie realizacji projektu liczy się na zwiększenie liczby turystów odwiedzających Łódź, wydłużenie czasu pobytu turystów w mieście, wypromowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (np. koncerty, festiwale, pokazy mody, wystawy, przedstawienia, zawody spor­towe) o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,

Informacje o realizacji projektu: