Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Miejska Rada Seniorów

Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym i powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej. Miejska Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XXV/403/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXV/660/12 z dnia 14 marca 2012 r. 

W skład Miejskiej Rady Seniorów wchodzi piętnaście osób. Dziewięciu członków zostało wybranych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych oraz przez przedstawicieli rad osiedli, uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora. W skład Rady wchodzą również trzy osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz trzy osoby wskazane przez Radę Miejską w Łodzi.

Rada działa w następujących obszarach:

1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
2) wspieranie aktywności ludzi starszych,
3) mieszkalnictwo dla seniorów,
4) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
5) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
6) rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury,
7) wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form edukacji seniorów.

Praca Rady

Zadania Miejskiej Rady Seniorów
  1. ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,
  2. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
  3. monitorowanie potrzeb łódzkich seniorów,
  4. wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
  5. zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego,
  6. inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Łodzi ze środowiskiem osób starszych,
  7. informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
  8. umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu i zrozumienia pomiędzy generacjami,
  9. niwelowanie stereotypów związanych ze starością i starzeniem się oraz budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,
  10. upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.
Uchwały Miejskiej Rady Seniorów
Dyżury Miejskiej Rady Seniorów

Miejska Rada Seniorów dyżuruje w  środy w godz 11-13 pod nowym nr tel. 42 638 57 81.

Członkowie Miejskiej Rady Seniorów II kadencji

Tropisz Janina - Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

Absolwentka Politechniki Łódzkiej - Wydział Budownictwa Lądowego. Studia podyplomowe - Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji. Matka dwojga dorosłych dzieci, których wychowanie i pracę zawodową łączyła z działalnością społeczną. Ponad 40 lat członkini organów samorządowych  Łódzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej. Współzałożycielka Klubu  Seniora Os. Konstytucyjna. Była sportsmenka (koszykówka ŁKS, lekkoatletyka AZS ). Członkini Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Doradca Zarządu Polskiej Unii Seniorów członek Europejskiej Unii Seniorów, delegatka Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Odznaczona: Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi. Posiada Odznaki: Honorową Miasta Łodzi, Za Zasługi dla Miasta Łodzi i Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego,  Zasłużonego dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Honorową: Polskiego Związku Inżynierów i  Techników Budownictwa, Honorową: Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Tytuły : "Kobieta Kreuje", "Kobieta Niezwykła".

Jakóbowska Krystyna - Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

42 lata pracy zawodowej na stanowisku specjalista ds. kadrowych, socjalnych i administracyjnych oraz specjalista ds. windykacji. Znajomość prawa pracy oraz obsługa urządzeń biurowych. Wolontariuszka  w Obywatelskim Ruchu Obrony Bezrobotnych. Wolontariuszka i członek Fundacji “Lepszy Świat” na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów oraz Stowarzyszenia Liga Kobiet Polskich na rzecz kobiet i seniorów. Ławnik Sądu Okręgowego Wydział Cywilny - III kadencja - i Wiceprzewodnicząca Rady Ławniczej - II kadencja. Sekretarz Rady Osiedla Bałuty - Centrum w Łodzi  - II kadencja. Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi. Otwarta na sprawy innych. Odznaczona:  “Za zasługi dla Miasta Łodzi”.

Średziński Stanisław Andrzej - Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów

Animator  kultury, satyryk, twórca Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych (od 1998 roku ) i Międzynarodowego Festiwalu Aktywności Artystycznej Seniorów i Przyjaciół ROZŁOGI im. Damiana Vizara ( od 2013 roku).  Twórca i redaktor naczelny kwartalnika „Magazyn rzeczy różnych KAMENA”, organizator PORANKÓW SENIORA w domach dziennego pobytu oraz innych cyklicznych  form aktywizacji osób starszych i mniej sprawnych. 

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, odznakami: Zasłużony dla Miasta Łodzi i Zasłużony Działacz Kultury. Prezes Fundacji KAMENA Łódź.

Dauksza Jerzy

Lekarz weterynarii – w 1978 r. ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Działacz ekologiczny i społeczny Fundacji "NASZE ZOO", redaktor naczelny czasopisma "Zielonym na prawo", członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny.

W Miejskiej Radzie Seniorów, przewodniczący Zespołu ds. Mediów.

Jędrzejewska-Wysocka Barbara

Ekonomista kurator rodzinny w Sądzie Rodzinnym dla Nieletnich, pracuje z młodzieżą uzależnioną, Posiadając przygotowanie medyczne współpracuje z Oddziałem Opieki Paliatywnej dla Seniorów, z domami dziennego pobytu i domami pomocy społecznej, z klubami seniora i bibliotekami. Opiekuje się również osobami starszymi w ich domach. Radna Rad Osiedlowych. Ostatnio przewodnicząca Rady Osiedla „Piastów Kurak”.

Radna II Kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi – Przewodnicząca Zespołu ds. zdrowia seniorów.

Kluska Kazimierz

Wykształcenie wyższe techniczne, Radny Rady Miejskiej (1998-2002;2006-2010). Jako członek Komisji Ochrony Środowiska  walczył skutecznie o tworzenie parków i terenów rekreacyjnych. Przewodniczący Rady Osiedla Widzew-Wschód (2000-2004) twórca Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na Widzewie i wieloletni wiceprezes Zarządu Głównego tej organizacji w Archidiecezji Łódzkiej. Członek Społecznego komitetu Budowy Domu Św. Alberta.

Członek Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych. W Miejskiej Radzie Seniorów jest II kadencję.

Kośmiński Włodzimierz Piotr

Współzałożyciel Europejskiego stowarzyszenia pomocy prawnej Beneficium iuris. Pochodzi z rodziny malarzy krakowskich, sam maluje miniatury prezentowane na wystawach w Berlinie, Toronto czy w Nowym Jorku. Działa na rzecz amatorskiego ruchu artystycznego, Organizuje czas wolny seniorów w tym warsztaty malarskie.

W Miejskiej Radzie Seniorów (II kadencja) jest Przewodniczącym Komisji Bytowej i członkiem Komisji Zdrowia.

Kwasiborska Helena

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po przejściu na emeryturę po długoletniej pracy zawodowej, wstąpiła do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, gdzie przez kilka lat pełniła obowiązki Sekretarza Zarządu, a obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi. Jest członkiem Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi oraz Delegatem do Parlamentu Seniorów. Oprócz pracy społecznej bierze aktywny udział w zajęciach i warsztatach plastycznych w różnych stowarzyszeniach oraz w Domu Kultury przy ul. Żubardzkiej w Łodzi, doskonali swoje umiejętności i rozwija zainteresowania (malowanie, rysunek, grafika, decupage itp.).

Papis Marian

Nestor polskiego dziennikarstwa, absolwent KUL, współpracownik m.in.: „Słowa Powszechnego”, „WTK”, „Dziennika Łódzkiego”, „Odgłosów”  oraz „Głosu Porannego”. Wydawca  periodyku „Obecność” przy klasztorze OO Franciszkanów. Redaktor „Wiadomości Samorządowych” (ŁPO)  Współinicjator Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy Kościele OO Jezuitów w Łodzi. Członek SDP znany z inicjatywy rozwiązania Frontu Jedności Narodu w Łodzi.  W latach 1994-2010 Radny Rady Miejskiej w Łodzi (wiceprzewodniczący Rady i Komisji Kultury). Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów  (2012-2015).

Posiada odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, „Odznakę za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”,  „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” i „Krzyżem Oficerskim Orderu Świętego Stanisława BM

Strzelecki Michał Jan

Działacz sportowy Łódzkiego Klubu Sportowego od roku 1970. Uprawiał kolarstwo i tenis ziemny. Członek Zarządu Koła Seniorów ŁKS. W roku 1983 w okresie swojej działalności w Sekcji Piłki Siatkowej drużyna ŁKS-u zdobyła tytuł Mistrza Polski. Za udział w tym sukcesie odznaczony Honorową Odznaką Miasta Łodzi. Aktywnie działał również w Sekcji Piłki Nożnej i Koszykówki żeńskiej. Jako kibic – uczestnik 5-ciu  letnich Igrzysk Olimpijskich.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Odznaką Zasłużony Dla ŁKS-u, Odznaką Jubileuszową z okazji 100 lat istnienia ŁKS-u.  Hobby: sport, komputer, zdjęcia, filmowanie.

Tomecka Ewa

Instruktor Zwiazku Harcerstwa Polskiego, członek Harcerskiego Kręgu Seniorów przy Komendzie Hufca Łódź – Śródmieście, Chorągwi Łódzkiej ZHP.  Współorganizatorka działań na rzecz seniorów Miasta Łodzi (kominki, wieczornice w DPS połączone z  gawędą, piosenkami i poczęstunkiem). Prowadzi nieodpłatnie zajęcia Nordic Walking dla seniorów. Jest prezesem wspólnoty mieszkaniowej.Wszystkie te funkcje pełni społecznie (bezpłatnie).

Posiada odznaczenie "Za zasługi dla obronności  kraju", "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i  "Za zasługi dla Chorągwi Łódzkiej ZHP".

Weder Zdzisław

Nauczyciel, wieloletni dyrektor łódzkich szkół, sekretarz Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków, działacz  Wojewódzkiej Rady  Organizacji Pozarządowych, członek Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Współpracuje z  Przeglądem Edukacyjnym.

Sekretarz Miejskiej Rady Seniora I i II kadencji.

Weremczuk Zbigniew

Inżynier włókiennik, studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Radny II kadencji Miejskiej Rady Seniorów. Członek trzech kadencji Zarządu Klubu Aktywnego Seniora Poleskiego Ośrodka Sztuki - Filia „Karolew”. Aktor teatrzyku „KWADRANSIK”.

Kalendarz
Kontakt