Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

ROK 2018 JEST KOLEJNYM, W KTÓRYM ŁÓDŹ KONTYNUUJE AKCJĘ WYMIANY PIECÓW, PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPLNEJ I GAZOWEJ ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI.

Od 19 lutego do 31 marca każdy łodzianin, każda wspólnota mieszkaniowa czy przedsiębiorca może złożyć wniosek o dotację sięgającą 80 procent kosztów na wymianę pieca czy przyłączenie do sieci c.o. lub sieci gazowej.

WNIOSKI O DOTACJĘ DOSTĘPNE SĄ OD 19 LUTEGO na stronie internetowej (poniżej, sekcja DOTACJA KROK PO KROKU) oraz w Urzędzie Miasta Łodzi, w lokalizacjach: Krzemieniecka 2b, Piotrkowska 110, Piłsudskiego 100, Zachodnia 47, Politechniki 32.

NA CO KONKRETNIE MOŻNA DOSTAĆ PIENIĄDZE Z URZĘDU MIASTA ŁODZI?

 • Do 1800 złotych na podłączenie do sieci gazowej
 • Do 5000 złotych na zakup kotła gazowego
 • Do 5000 złotych na zakup pieców, ogrzewaczy akumulacyjnych
 • Do 5000 złotych na zakup kotła elektrycznego CO
 • Do 5000 złotych na zakup kotła spełniającego wymogi V klasy
 • Do 10000 złotych na budowę węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci cieplnej
 • Do 50000 złotych na wykonanie podłączenia do sieci gazowej lub cieplnej wraz z budową kotłowni czy węzła cieplnego

Na dotacje miasto zamierza przeznaczyć w 2018 roku minimum cztery miliony złotych. Wnioski będzie można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Łodzi oraz wszystkich dawnych delegaturach dzielnicowych.

Podstawowe informacje

Zakres dotacji

Dotacje celowe ze środków budżetu miasta Łodzi, udzielane będą na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania:

 • podłączenie do sieci gazowej
 • zakup kotła gazowego
 • zakup pieców, ogrzewaczy akumulacyjnych
 • zakup kotła elektrycznego CO
 • zakup kotła spełniającego wymogi V klasy
 • budowa węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci cieplnej
 • wykonanie podłączenia do sieci gazowej lub cieplnej wraz z budową kotłowni czy węzła cieplnego
Kto może ubiegać się o dotację?

Dotacje mogą być udzielone:

1) podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

 1. osobom fizycznym,
 2. wspólnotom mieszkaniowym,
 3. osobom prawnym,
 4. przedsiębiorcom

2) jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – realizującym przedsięwzięcia inwestycyjne, o których mowa budynkach położonych w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

Wysokość dotacji

Dla naboru wniosków 19.02-31.03.2018

 • Do 1800 złotych na podłączenie do sieci gazowej
 • Do 5000 złotych na zakup kotła gazowego
 • Do 5000 złotych na zakup pieców, ogrzewaczy akumulacyjnych
 • Do 5000 złotych na zakup kotła elektrycznego CO
 • Do 5000 złotych na zakup kotła spełniającego wymogi V klasy
 • Do 10000 złotych na budowę węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci cieplnej
 • Do 50000 złotych na wykonanie podłączenia do sieci gazowej lub cieplnej wraz z budową kotłowni czy węzła cieplnego
Informacje dodatkowe
 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie:

1) kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania w przypadku indywidualnych źródeł ogrzewania

2) kosztów budowy węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci ciepłoniczej, z wyłączeniem kosztów uzyskania dokumentacji;

3) kosztów podłączenia do sieci gazowej, z wyłączeniem kosztów uzyskania dokumentacji

4) kosztów zmiany ogrzewania na elektryczne.

 1. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Łodzi.
 2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 2, podawana będzie w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 3. W przypadkach, w których dotacje będą udzielane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, będą one stanowić pomoc de minimis, której udzielanie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
 4. Dotacją objęte są urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dofinansowanie przekazywane będzie jako zwrot części udokumentowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, po jego zakończeniu
Zarządzenie Prezydenta i ogłoszenie o naborze wniosków
 • Ogłoszenie o naborze wniosków

  Prezydent Miasta Łodzi ogłasza od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. nabór wniosków na udzielenie w 2018 r. dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, które mogą być składane przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, polegające na trwalej zmianie systemu ogrzewania, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Lodzi.
 • Uchwała kierunkowa z 2017 r.

  UCHWAŁA NR L/1255/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania.
 • Uchwała zmieniająca z 2018 r.

  UCHWAŁA NR LXV/1664/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania.
Termin realizacji

Informacje wkrótce

Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Piłsudskiego 100;

tel.: 42 638 46 92 / 42 638 47 48 / 42 638 47 16 / 42 638 47 11

DOTACJA - Krok po kroku

1. Pobierz i wypełnij wniosek. TU POBIERZESZ WNIOSKI I ZOBACZYSZ WZORY JAK WYPEŁNIĆ.

Wniosek

Wniosek można pobierać od 19 lutego do 31 marca 2018 r. 

W tych dniach wniosek będzie można pobrać:

 1. bezpośrednio z naszej strony internetowej
 2. w jednym z Oddziałów ds. Obsługi Mieszkańców:
  • Śródmieście - ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera)
  • Polesie - ul. Krzemieniecka 2 b
  • Widzew - ul. Piłsudskiego 100
  • Bałuty - ul. Zachodnia 47
  • Górna - al. Politechniki 32
 3. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ – Piłsudskiego 100, II p.

Wzory wypełnionych wniosków

 • Wzór 1

  Przykład: nieruchomość jednorodzinna, wniosek składa osoba fizyczna. Rodzaj planowanego ogrzewania: gazowe poprzez podłączenie do sieci gazowej. Przyłącze znajduje się w granicy działki.
 • Wzór 2

  Przykład: nieruchomość jednorodzinna, wniosek składa osoba fizyczna. Rodzaj planowanego ogrzewania: gazowe poprzez podłączenie do sieci gazowej. Brak przyłącza.
 • Wzór 3

  Przykład: nieruchomość jednorodzinna, wniosek składa osoba fizyczna. Rodzaj planowanego ogrzewania: instalacja indywidualnego źródła ogrzewania na paliwo stałe spełniającego wymogi 5 klasy wg. normy PN-EN 303-5:2012
 • Wzór 4

  Przykład: nieruchomość wielorodzinna, wniosek składa wspólnota mieszkaniowa. Rodzaj planowanego ogrzewania: przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Brak przyłącza.
 • Wzór 5

  Przykład: nieruchomość wielorodzinna, wniosek składa osoba fizyczna. Rodzaj planowanego ogrzewania: instalacja indywidualnego źródła ogrzewania elektrycznego.
 • Wzór 6

  Przykład: nieruchomość wielorodzinna, wniosek składa najemca. Rodzaj planowanego ogrzewania: gazowe poprzez podłączenie do sieci gazowej. Przyłącze w nieruchomości.
 • Wzór 7

  Przykład: nieruchomość wielorodzinna, wniosek składa najemca. Rodzaj planowanego ogrzewania: instalacja indywidualnego źródła ogrzewania elektrycznego.

Masz pytania? Zadzwoń!

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Piłsudskiego 100;

tel.: 42 638 46 92 / 42 638 47 48 / 42 638 47 16 / 42 638 47 11

2. Złóż wypełniony wniosek

Na  tym  etapie  bez  załączników (!)  w  jednym z  niej  wymienionych  punktów,  gdzie  otrzymacie  Państwo  poświadczenie  złożenia wniosku:

 

 1. w   jednym   z  Oddziałów ds. Obsługi Mieszkańców:
  • Śródmieście - ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera)
  • Polesie - ul. Krzemieniecka 2 b
  • Widzew - ul. Piłsudskiego 100
  • Bałuty - ul. Zachodnia 47
  • Górna - al. Politechniki 32
 2. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ – Piłsudskiego 100, II p.

 

 

3. Weryfikacja wniosków

Weryfikacja złożonych  wniosków  i  przedstawienie  ich  Komisji, powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi.

4. Uzupełnienie dokumentów

Osoby oraz podmioty, którym Komisja przyzna dotację zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie celem złożenia dodatkowych dokumentów i udzielenia niezbędnych informacji w zakresie planowanej inwestycji.

5. Podpisanie umowy

Podpisanie umowy pomiędzy Beneficjentem dotacji a Urzędem Miasta Łodzi

6. Rozliczenie dotacji

Etap rozliczeniowy. Potwierdzenie realizacji inwestycji.

Aktualności

fot. CC0 license

Wymiana pieców będzie łatwiejsza. Radni przyjęli nowe zasady dotacji

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Rada Miejska przyjęła poprawki do uchwały w sprawie dotacji celowych z budżetu miasta na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza w Łodzi. więcej

fot. CC0 license

Łódź walczy ze smogiem. Nowy nabór wniosków na wymianę pieców

Agnieszka Łuczak / BPKSiT

3 mln zł plus kolejny 1 mln zł z rezerwy budżetowej w przypadku dużego zainteresowania. Tyle pieniędzy miasto zamierza przeznaczyć w tym roku na wymianę starych urządzeń grzewczych. Rusza też 3-letni... więcej

fot. CC0 license

Kolejny milion na walkę ze smogiem

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Decyzją prezydent Hanny Zdanowskiej kwota dotacji w 2018 roku na wymianę pieców i przyłączanie się do sieci cieplnej będzie zwiększona z 3 mln zł do minimum 4 mln zł. Jeżeli sytuacja budżetu na to... więcej

Rewitalizacja to tysiące pieców mniej

Warto wiedzieć, że dobry efekt antysmogowy przyniesie rewitalizacja ośmiu kwartałów Śródmieścia, który już się rozpoczął i zakończy w 2022 roku. - Dzięki współpracy z Veolią i wspólnej koordynacji remontów podłączymy do sieci cieplnej w ośmiu kwartałach 57 nieruchomości, czyli około 140 budynków. Dzięki temu na obszarze rewitalizacji pozbędziemy się tylko z zasobu gminnego około 1800-1900 pieców - tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i dodaje: - Pamiętajmy też o rewitalizacji Księżego Młyna, bo to kolejne 25 budynków, oraz sześć budynków ŁSI. Chcę także przypomnieć, że dzięki projektowi Mia100 Kamienic pozbyliśmy się do tej pory ponad 800 pieców węglowych. 

Walka ze smogiem to nie tylko likwidacja pieców, ale także sadzenie nowych drzew w ścisłym centrum, czyli to, czego w Śródmieściu zawsze brakowało. Miasto posadzi około 2000 drzew, które będą pochłaniać CO2 - głównie wiosną i latem - ze spalin samochodowych, czyli największego truciciela powietrza. 

Termomodernizacja szkół i przedszkoli

Do tej pory Łódź wyremontowała łącznie 87 szkół i przedszkoli za ponad 112 milionów złotych. W latach 2018-2020 czeka nas remont kolejnych 70 placówek oświatowych. Wydamy na to ponad 93 miliony złotych, kwota dofinansowania z UE to blisko 52 miliony złotych. 

Każda placówka to:

 • Wymiana instalacji c.o. na nową, wymiana grzejników.
 • Ocieplenie stropodachu płytami ze styropianu.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych
 • Ocieplenie ścian przylegających do gruntu
 • Ocieplenie ścian zewn. piwnic
 • Wymiana okien na okna z profili PCV
 • Wymiana drzwi zewnętrznych na metalowe
 • Montaż nowej instalacji odgromowej.

I taki jest cel wszystkich projektów: głęboka modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie miasta.

Inwestycje te przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. 

Łącznie wydatki na termomodernizację placówek oświatowych wyniosą 205 milionów złotych.

Kalendarz
Kontakt