Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Mieszkanie na strychu

VI EDYCJA PROGRAMU „MIESZKANIE NA STRYCHU”

 1. od 17.05.2017r. do dnia 06.06.2017r.
  przez 21 dni można oglądać poddasza na wytypowanych nieruchomościach
 2. od 07.06.2017r. do 09.06. 2017r.
  w godzinach od godz. 8.00 pierwszego dnia do godz. 24.00. dnia ostatniego
  ELEKTRONICZNY NABÓR WNIOSKÓW
 3. od 12.06.2017r.  do 21.06. 2017 r.
  SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 

O adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne mogą ubiegać się osoby fizyczne, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i na własny koszt dokonają adaptacji pomieszczenia wraz z częściami wspólnymi budynku, niezbędnymi do powstania samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Uprawnionymi do adaptacji w pierwszej kolejności są:

 • osoby będące najemcami, na czas nieoznaczony, lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, które nie zalegają z zapłatą czynszu i innych opłat związanych z eksploatacją lokalu i przekażą dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji wynajmującego po podpisaniu umowy o najem lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji;
 • studenci, absolwenci szkół wyższych w Łodzi, którzy zamieszkują na terenie Miasta Łodzi

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz /wniosek elektroniczny kwalifikujący do udziału w programie "MIESZKANIE NA STRYCHU" - aktywny od dnia 7 czerwca 2017r. od godz. 8.00 do dnia 9 czerwca 2017r. do godz. 24.00.

Jak zdobyć mieszkanie w ramach programu „Mieszkanie na strychu”?
 1. Wybierz poddasze dla siebie.
 2. Zapoznaj się z materiałami i miejscem inwestycji, masz na to 21 dni od momentu ogłoszenia programu.
 3. Pobierz i wypełnij elektroniczny formularz odsyłając go na wskazany adres email, masz na to 3 dni.
 4. Złóż wymagane dokumenty w wersji papierowej w punkcie kancelaryjnym UMŁ, ul. Piotrkowska 175, masz na to 7 dni.
 5. Sprawdź, czy zakwalifikowałeś się do programu.
 6. Zawrzyj umowę na użyczenie pomieszczenia.
 7. Przygotuj kosztorys wstępny inwestycji, masz na to 60 dni od daty zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia.
VI edycja programu - ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza, że w dniach: 

 1. od 17.05.2017r. do dnia 06.06.2017r.

przez 21 dni można oglądać poddasza na wytypowanych nieruchomościach 

 1. od 07.06.2017r. do 09.06. 2017r.

w godzinach od godz. 8.00 pierwszego dnia do godz. 24.00. dnia ostatniego 

odbędzie się :

ELEKTRONICZNY NABÓR WNIOSKÓW

Każdy, kto nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i na własny koszt chce wykonać adaptacji poddasza na cele mieszkalne w budynku należącym do Gminy wypełnia wniosek w postaci elektronicznego formularza;

Osoby zainteresowane taką formą pozyskania lokalu na cele mieszkalne wypełniają wniosek w postaci elektronicznego formularza i wysyłają go drogą elektroniczną.

Każdy, kto złoży wniosek, otrzyma na wskazany we wniosku adres email potwierdzenie złożenia wraz z nadanym numerem .

 1. od 12.06.2017r.  do 21.06. 2017 r.

odbędzie się :

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 • Po upływie terminu elektronicznego wysyłania wniosków od dnia następnego osoby, które złożyły wniosek składają wymagane regulaminem dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
 • Wymagane dokumenty należy złożyć złożyć w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Łodzi mieszczącej się przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi, w dniach od 12.06.2017r. do 21.06. 2017r. , w godzinach pracy Urzędu, t.j. w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00.

lub

 przesłać drogą pocztową/ kurierem należy wysłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi

Biuro ds. Rewitalizacji

punkt kancelaryjny UMŁ : 90 – 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Koperta ma być opisana zgodnie z instrukcją zawartą w informacji.

Liczy się data wpływu dokumentów wysłanych pocztą/ kurierem we wskazanym terminie.

 • Lista osób zakwalifikowanych do wykonania adaptacji, zostanie zamieszczona co najmniej na tablicy ogłoszeń w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta (ul. Piotrkowska 171) oraz w Biurze Architekta Miasta (ul. Piotrkowska 113).
 • W ramach oferty dostępnych będzie 5 nieruchomości, w których będzie mogło powstać łącznie 13 lokali mieszkalnych, 9 z nich położonych w budynkach zmodernizowanych w ramach programu Miasto Kamienic.
 • Najemca sam na własny koszt i biorąc pełną odpowiedzialność, w terminie 2 lat od czasu zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia, dokonuje zmiany przeznaczenia poddasza na cele mieszkalne, sam ponosi koszty związane z projektem i uzyskaniem stosownych pozwoleń, sam przekształca przestrzeń, która staje się terenem inwestycyjnym. Poniesione koszty za prace, które przyczynią się do podniesienia standardu nieruchomości, będą podlegały rozliczeniu w formie potrąceń w czynszu.
 • Szczegółowe informacje dotyczące adaptacji oraz formularze wniosków do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz bip.uml.lodz.pl

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerami telefonów Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta: 42 638 57 58 (sekretariat) ; 42 638 51 87; 42 638 46 97

Oferty poddaszy wskazanych do zmiany przeznaczenia na cele mieszkalne
Harmonogram VI edycji programu "Mieszkanie na Strychu"
 1. Ogłoszenie programu (21 dni):

  od dnia 17.05. 2017r. do dnia 06.06. 2017r.
 2.  Elektroniczne wysyłanie wypełnionych wniosków ( 3 dni):
  od dnia 07.06. 2017r. od godz. 8.00
  do dnia 09.06. 2017r. do godz. 24.00
  i otrzymanie elektronicznego potwierdzenia złożenia wniosku
 3. Składanie wymaganych dokumentów w wersji papierowej ( przez 7dni) :
  od dnia 12.06. 2017r. do dnia 21.06. 2017r.
  w godzinach pracy UMŁ tj. :
  pn, śr, cz, pt od godz. 8.00 do godz. 16.00, wt od godz. 9.00 do godz. 16.00
 4. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 14 dni od dnia następnego po upływie terminu składania wniosków kompletnych (wniosek elektroniczny + wymagane dokumenty);
 5. Komisja wzywa do uzupełnienia wniosków w terminie: 5 dni od otrzymania zawiadomienia;
 6. Komisja ponownie rozpatruje po uzupełnieniu wnioski : do 21 dni;
 7. Lista zakwalifikowanych wraz z listą rezerwową : przez 7 dni;
 8. Biuro ds. Rewitalizacji powiadamia Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
  o rozstrzygnięciu i potrzebie wydania skierowań upoważniających do zawarcia umów na użyczenie powierzchni na czas adaptacji. 14 dni jest wyznaczone na zawarcie umowy.
Składanie wniosków

Sposób przygotowania i składania elektroniczne wniosku:

 • wniosek w postaci elektronicznego formularza należy wypełnić ; potwierdzenie złożenia wniosku wraz z nadanym numerem, zostanie przesłane na podany we wniosku adres e-mail ;

 Składanie dokumentów:

 • Po upływie terminu elektronicznego wysyłania wniosków od dnia następnego, należy złożyć wymagane regulaminem dokumenty;
 • Miejsce składania dokumentów:

punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 175

w dniach od 12.06.2017 r. do 21.06.2017 r.

w godzinach pracy Urzędu, tj. w pn., śr., czw., pt. od 8.00 do 16.00, wt. od 9.00 do godz. 17.00

 • wniosek może być złożony drogą pocztową na adres:

 Urząd Miasta Łodzi

Biuro ds. Rewitalizacji

Punkt kancelaryjny UMŁ: 90 – 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Uwaga: liczy się data wpływu dokumentów we wskazanym terminie.

 •  Na kopercie należy umieścić :

 „MIESZKANIE NA STRYCHU”

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI – ULICA/NUMER
(adres budynku/ulica numer - zgodnie z kolumną 3 i 4 wykazu poddaszy);

 

OZNACZENIE POMIESZCZENIA/POWIERZCHNI PODŁOGI
oznaczenie pomieszczenia/powierzchni podłogi (zamieszczonej
w kolumnie 10 wykazu poddaszy
)

 

 

Rozpatrzenie kompletnych wniosków
 • komisyjne rozpatrzenie wniosków nastąpi najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia następnego po upływie ostatecznego terminu na ich złożenie;
 • w wypadku, gdy na jedno pomieszczenie do adaptacji wpłynie elektronicznie kilka wniosków spełniających kryteria uprawniające do adaptacji, o wyborze wniosku decydować będzie data i godzina jego złożenia;
 • w przypadku stwierdzenia braków formalnych w wymaganych dokumentach, Komisja wzywa do ich uzupełnienia w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
 • komisja ponownie w terminie do 21 dni od dnia następnego po upływie terminu wezwania do uzupełnienia wniosku, przystępuje do ponownej oceny oraz rozpatruje ważne wnioski a następnie dokonuje wyboru;
 • po dokonanym wyborze wstępne listy osób zakwalifikowanych do adaptacji oraz wybranych warunkowo zostaną zamieszczone na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w Biurze ds. Rewitalizacji przy ul. Piotrkowskiej 171.

W tym terminie można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące uchybień formalno – prawnych rozstrzygnięcia. Ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu do zgłoszenia zastrzeżeń;

 • rozstrzygnięcie o wyborze wniosków stanowić będzie podstawę
  do uzyskania skierowania do zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia na czas adaptacji.
Kalendarz
Kontakt